Bendrosios nuostatos

1. Šios Asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius Asmens (Duomenų subjektas) duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas Individuali veikla Edvinas Sinekovas nr NR.951203 , tvarko Asmens duomenis.(Toliau vadinama įmonė)

2. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės bei Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Įmonė, tvarkydama Asmens duomenis, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. Duomenų subjektas duoda sutikimą,
3.3.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra Duomenų subjektas;
3.3.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys ir jei Duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

4. Asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
4.1. apdoroti prekių užsakymus;
4.2. išrašyti finansinius dokumentus;
4.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
4.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
5. Duomenų subjektas privalo pateikti išsamius ir teisingus Asmens duomenis.

6.Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu ir automatiniu būdu naudojant Įmonėje įrengtas Asmens duomenų tvarkymo priemones.

7.Tvarkydama ir saugodama Asmens duomenis Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8.Kiekvienas darbuotojas, kuris paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo:

  •              saugoti Asmens duomenų paslaptį;
  •              tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis
  •              Taisyklėmis;
  •              neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis
  •              nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų;
  •              nedelsiant pranešti Įmonės vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti
  •              grėsmę Pirkėjo Asmens duomenų saugumui.

9. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko Asmens duomenis privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškia, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz., pasikeitus darbuotojui, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.).

10. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo sutartis su Įmone.

11. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

12.Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Įmonė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo.

13. Asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

 

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

14. Duomenų subjektas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti pateiktą informaciją.

 

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

15. Duomenų subjektas, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti Asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
16. Įmonė, gavusi Duomenų subjekto prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu miegok.eu@gmail.com ).

 

Taisyklių keitimas

17.  Įmonė turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdama / paskelbdama savo internetiniame puslapyje.

18. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetiniame puslapyje.